A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartalma

Szili Éva egyéni vállalkozó (56262010-1-41), (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapul. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

SZERZŐDÉSBEN ÁLLÓ TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Az adatkezelés célja: szerződés megkötése, az üzleti kapcsolattartás és a szerződés teljesítése. Az adatkezelés jogalapja: a Polgári Törvénykönyv hatályos rendelkezései. A kezelt adatok köre: szerződött természetes vagy jogi személy neve, állandó lakcíme vagy a vállalkozás székhelye, adószáma vagy adóazonosító jele, nyilvántartási száma, e-mail címe, telefonszáma, a bankszámla száma, valamint a díjazás összege. A személyes adatok címzettjei a jogi személy ügyvezetője, HR vezetője, könyvelési feladatokkal megbízott adatfeldolgozója. Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év, a számviteli adatok esetében 8 év. A szerződés megkötésekor az adatkezelő tájékoztatja a vele szerződő természetes vagy jogi személyt az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés várható időtartamáról és az adatok adatfeldolgozóhoz való továbbításáról.

MUNKAVÁLLALÓI KAPCSOLATFELVÉTEL

A Szili Éva ev. által üzemeltetett szili-search.eu portál Kapcsolat oldalán található e-mail cím segítségével a felhasználók személyes adataikat, önéletrajzot továbbíthatnak a Szolgáltató részére, álláskeresési céllal. Az álláskereső, amennyiben felveszi a kapcsolatot a adatkezelővel, azzal személyes adatainak a szükséges mértékben történő kezeléséhez hozzájárul.

Az adatkezelés célja: a munkavállalók jelentkezés utáni nyilvántartása, személyre szabott kiszolgálása, a pályázat elbírálása és a munkaadók rendelkezésére bocsátása, a munkavállalók értesítése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása, illetve az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. és 14. §-ai. A kezelt adatok köre: a felhasználók által megadott önéletrajzi elemek, mint pl. vezetéknév, keresztnév, születési hely és idő, telefonszám, mobilszám, e-mail cím, lakóhely, végzettség, munkatapasztalat, korábbi munkahelyek, egyéb kompetenciák, a feltöltött önéletrajzokban szereplő adatok, keresett pozíció, a felhasználó által Szili Éva honlapján látható e-mailen keresztül írt és kapott üzenetek, hozzájáruló nyilatkozatok, valamint a pályázati folyamat során a pályázótól származó egyéb releváns adatok. Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 10 évig, vagy a betöltendő állás felvételi folyamatának befejezéséig. A kiválasztásra nem kerülő jelöltek személyes adatai törlésre kerülnek ugyanúgy, mint azon pályázó adatai, akik a pályázat időtartama alatt vonják vissza pályázatukat. Az adatkezelő a törlési kötelezettségről mindazokat tájékoztatja, akiknek az adatokat továbbította. A pályáztatás lezárulta és az eredmény kihirdetése után a pályázók személyi adatait csak a pályázók önkéntes és kifejezett hozzájárulása birtokában kezelheti tovább, s ez irányú szándékukat a hozzájáruló nyilatkozatban adataik megküldésével egyidejűleg jelezhetik. Amennyiben az érintett a levélre nem válaszol, vagy a tovább kezeléshez nem adja meg a hozzájárulását, a személyes adatai törlésre kerülnek.

EGYÉB ADATKEZELÉSEK

Az itt fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adok tájékoztatást.

Tájékoztatom ügyfeleimet, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi s Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Hozzájáruló nyilatkozat

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével törlését, visszavonását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve emailben.

Törlési kérelem